Místostarosta ve střetu zájmů?

... aby všechny Vaše hlasy byly slyšet!

Místostarosta ve střetu zájmů?

Ze zasedání zastupitelstva MČ Praha 16 dne 10.6.2019

Program pátého řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 se nesl převážně v duchu narovnávání majetkoprávních vztahů mezi městskou částí a jejími občany. Přesto samotné zasedání obsahovalo dvě záležitosti, které stojí za to komentovat.

Otazníky kolem „diskuse“ s občany


Ve zprávě z květnového mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 jsme informovali, že došlo ke změně jednacího řádu. Vůbec poprvé tak byl zařazen nový bod “Dotazy občanů”, a to v čase 19.00 – 19.30. Přestože byl vznesen pouze jeden dotaz, potvrdilo se, že systém navržený zastupiteli za ODS v zásadě neumožňuje plynulou diskusi. V úvodní části bodu jsou přítomní občané tázáni, zda chtějí vznést dotaz. Následně je ukončena část určená pro vznesení dotazů a tázaní jeden po druhém odpovídají. Tazatel dále nemá možnost reagovat, pouze za předpokladu, že vyčká na závěr jednání, kdy je tradičně otevírán bod “Diskuse – dotazy občanů”, který byl v jednacím řádu ponechán. Na výhradu opozičního zastupitele Luďka Sedláka (SPR) k takovémuto vedení diskuse reagoval starosta argumentem, že jde o standardní postup využívaný v jiných městských částech a není proto důvod k úpravě.

Možná podjatost?

Zásadnější problém však nastal při projednávání bodů týkajících se uzavírání kupních a směnných smluv. V celkem pěti případech byly návrhy založeny na znaleckých posudcích vypracovaných znalcem, který je zároveň členem stavební komise Rady MČ a synem místostarosty MČ Praha 16. Dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících znalec nesmí podat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. Povinnost neprodleně oznámit tuto skutečnost má přitom jak samotný znalec, tak všichni účastníci řízení. Když však na tuto skutečnost opoziční zástupci poukázali a odůvodnili tak svoje stanovisko zdržet se hlasování, odpovědí starosty Karla Hanzlíka (ODS) bylo, že tento znalec je využíván z důvodu obtížnosti zajištění znalce jiného pro nedostatek znalců. Potenciální podjatost přitom nebyla ze strany zastupitelů ODS vyloučena a starosta dokonce zavtipkoval, že v případě pořizování majetku městskou částí by podjatý posudek byl pro kupující stranu zvýhodňující.

I přes upozornění místostarosta střet zájmů nenahlásil


Překvapující bylo, že i po upozornění ze strany opozice nepodal zmíněný místostarosta oznámení o osobním zájmu, záležitost nekomentoval, a ve všech pěti případech návrh podpořil. Dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů se tak dopustil přestupku. Opoziční zastupitelé nyní zvažují další kroky. Závěr zasedání vyplnila diskuse o projektech navazujících na klimatickou adaptaci, v rámci které jsou dle slov místostarosty Miroslava Knotka (ODS) připravovány hned dva, nijak konkretizované, projekty.

Pokračujeme též v naší snaze o vyvážené informace v novinách


Druhá část diskuse se týkala možnosti poskytování prostoru zastupitelům v Novinách Prahy 16. Dle redaktora Novin Prahy 16 a současného tajemníka MČ Praha 16 Pavla Jiráska není vzhledem k časové náročnosti přípravy novin, jejich stranovému rozsahu, a současně tematickému zaměření každého vydání možné poskytovat fixně stanovený prostor. Jako příslib větší otevřenosti však vítáme závěrečné doporučení starosty Karla Hanzlíka (ODS) na poskytnutí prostoru zastupitelům formou možnosti vyjádření se k hlavnímu tématu vydání. Jakkoli takové doporučení může být dobře míněno, přináší riziko degradování opozičních zastupitelů do role komentátorů oficiálně schválených témat a jejich právo na otištění stanovisek k opomíjeným problémům může být omezeno. To jako opozice odmítáme, a proto i nadále budeme usilovat o zavedení jednoznačných pravidel pro redakci a vydávání Novin Prahy 16.

Martin Zelený, opoziční zastupitel