Celé znění dopisu Jana Matěje Raka panu starostovi

... aby všechny Vaše hlasy byly slyšet!

Celé znění dopisu Jana Matěje Raka panu starostovi

Vážený pane starosto, vážené kolegyně a kolegové v zastupitelstvu,

   při minulém zasedání jsem slíbil, že si rozmyslím, zda přijmu funkci předsedy kontrolního výboru. Jelikož jsem slib učinil před celým zastupitelstvem, jemuž jsem ergo odpovědný, adresuji tento mail všem. Mé rozhodnutí je zmíněný post nepřijmout. Vzhledem k tomu, že rozhodování nebylo snadné ani příjemné,považuji za nutné alespoň ve stručnosti nastínit důvody, které mne ke konečnému rozhodnutí vedly. Byly to důvody osobní, věcné i politické.

   Z těch osobních je to v první řadě kolegialita s Luďkem Sedlákem, k němuž chovám nejen hluboký lidský respekt, ale krom společného členství v koalici Společně pro Radotín nás pojí i letité přátelství. Krom toho jeho argumenty, na základě kterých resignoval,považuji za relevantní a sdílím je. Autoritativní a povýtce osobní způsob vedení diskuse na minulém a především předminulém zasedání bohužel neumožnil dobrat se věcně jádra sporu: tím totiž nebyl respekt či nerespekt k výraznému vítězství ODS ve volbách, nýbrž mechanismy uplatňování moci a sám princip nezávislé kontroly.

   Na rovině věcné je to pak především otázka kompetence. Jsem povoláním učitel a hudebník, má odbornost tedy leží docela jinde. Pro roli předsedy kontrolního výboru se necítím být kompetentní: chybí mi náležité vzdělání alespoň přibližně kompatibilního směru, postrádám jakékoli podobné zkušenosti a vzdor tomu, že mi jak kolegové, tak například pan tajemník nezištně nabízejí pomoc, nemohu takové pověření zodpovědně přijmout. Jako předseda bych z povahy věci a absence odbornosti nemohl mít dostatečnou autoritu a nemohl bych svou funkci náležitě plnit. A kontrolní výbor je výbor příliš důležitý na to, aby jej řídil nekompetentní a čistě politicky dosazený člověk.

   Krom toho je zde ještě fakt, že mé pracovní a rodinné vytížení (učím na dvou školách, koncertuji a ve svém oboru se musím neustále vzdělávat a cvičit na nástroj) mi samo o sobě brání v takto zodpovědné práci, která by vyžadovala dlouhou přípravu v oboru mě docela vzdáleném.Ostatně z toho důvodu byl naším kandidátem do KV právě Luděk Sedlák, který má letité zkušenosti i znalosti; podobně třeba Dr. Zelený má zkušenosti a znalosti pro finanční výbor.

A konečně přicházím k argumentům politickým:i ty mají svou důležitost přinejmenším proto, že právě o politiku se jedná.Často slýchám, že v Radotíně se vlastně politika nedělá, že všichni táhneme zajeden provaz a další podobné nicneříkající fráse. Ovšemže všichni usilujeme o totéž: o rozvoj naší městské části, o co možná nejlepší řešení jejích problémů.Jenže právě to jsou namnoze otázky světonázoru a hodnotového systému, tedy defacto politiky – nikoli otázky čistě praktické, technické. A politika má i svou méně vzletnou a méně pěknou stránku: totiž uplatňování moci a síly, strategii,taktiku, poměřování.

      Je nasnadě, že z politického hlediska nevypadá pěkně, když se vítěz voleb skrze kontrolní výbor má kontrolovat sám, a že tedy snaha o obsazení KV předsedou z řad oposice je logická. Jakkoli je místní tradice přenechávat předsednictví kontrolního a finančního výboru oposici jistě chvályhodná (správně bylo řečeno, že tomu tak není všude), jedná se stále jen o úzus, nikoli o závazný předpis. Z toho důvodu se necítím být takovým očekáváním vázán, zvláště tehdy, kdy Společně pro Radotín svého předsedu mělo, jen mu v dostatečné míře nebylo umožněno svobodné rozhodování. Sám jsem pak způsob a načasování svého navržení pociťoval jako snahu o manipulaci, jakkoli připouštím, že úmysl takový být nemusel a jednalo se jen o můj dojem. Kdybych za takových okolností nabídku přijal, neposloužil bych dobře ani kontrolnímu výboru,ani SPR, za něž jsem byl zvolen. Navenek bych zůstal člověkem, který hned při svém prvním volebním úspěchu obsazuje politické funkce, na které nadto odborně nestačí, což by na SPR a v důsledku i na jakoukoli oposiční snahu v Radotíně vrhalo nepěkné světlo.

   Snad vám, mé kolegyně a mí kolegové, takové uvažování připadá malicherné či dokonce paranoidní; připouštím arci, že taková námitka může být i oprávněná. Byl jsem však zvolen jako zastupitel a veřejně jsem slíbil, že svůj mandát budu vykonávat svědomitě a v zájmu obce i jejích občanů, což bych však za všech výše uvedených okolností dodržet nedokázal.

S omluvou a s přátelským pozdravem Jan – M. Rak,muzikant a zastupitel za Společně pro Radotín